Du er her: Hjem > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen NUTIDENS KVINDER, BORDING

§ 1

Foreningens navn er NUTIDENS KVINDER, BORDING, og den er hjemmehørende i Ikast Kommune. Foreningen har adresse hos den til enhver tid værende formand.

§ 2

Foreningens formål er virke for Alsidig oplysning om kultur, hjem og samfund.

§ 3

Optages som medlem kan enhver, som vil tilslutte sig foreningens formål.Indmeldelse kan ske hele året, og medlemsskab træder i kraft, når kontingent er betalt. Udmeldelse skal ske ved skriftelig henvendelse til bestyrelsen inden nytår, for at være gældende fra 1. januar. Et medlem, som modarbejder, formålsparagraf, vedtægter eller beslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 4

Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til årlig generalforsamling, der skal afholdes inden 1. marts med mindst følgende dagsorden:

 1. valg af stemmetællere
 2. valg af dirigent
 3. aflæggelse af beretning
 4. fremlæggelse af revideret regnskab
 5. indkomne forslag
 6. valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. valg af 2 suppleanter, hver for 1 år
 8. valg af revisorer for 2 år, 1 revisor på valg hvert år
 9. valg af revisorsuppleant
 10. fastsættelse af kontingent for det kommende år
 11. evt.

Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent for det indeværende år. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Personvalg foregår skrifteligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.Formanden vælges på generalforsamlingen eller af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan bestemme, at støttemedlemmer kan optages. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt.

§ 6

Kontingent til foreningen fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år.

§ 7

Når et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne skrifteligt fremsætter krav herom med angivelse af grund, indkaldes til ekstaordinært generalforsamling med 14 dages varsel.

§ 8

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 9

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3's flertal, øvrige forslag kræver almindeligt stemmeflertal.

§ 10

Opløsning af en forening kræver, at det vedtages med 2/3's flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter den første generalforsamling.

Tiloversblevne midler skal anvendes til almennyttige eller velgørende formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling.

Bording, den 22. februar 2006

Som stiftere:

Ingrid Høegh Poulsen
Jonna Møller Poulsen
Lisbeth Meldhede
Gerda Johansen
Ruth Jensen

nach oben